Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Janowie Lubelskim
Liczba odwiedzin: 1804
Ostatnia aktualizacja: 29-03-2011r.
Dzisiaj mamy: ; Imieniny:
Telefon alarmowy do PSSE -- 0 697 079 690
Sanepid - Janów Lubelski
WIEDZA - Choroba zawodowa

 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zawodowej


Od 3 lipca 2009r. obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie chorób zawodowych (Dziennik Ustaw Nr 105 z 2 lipca 2009, poz. 869) wraz z nowym wykazem chorób zawodowych.

Pobierz - Wykaz chorób zawodowych (pdf)

Nadal obowiązuje natomiast rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dziennik Ustaw z dnia 19 sierpnia 2002 r., Nr 132. poz. 1121), tak więc dotychczas używane druki zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej, skierowania na badania , orzeczeń oraz karta oceny narażenia zawodowego są nadal aktualne.

Za chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku z ze sposobem wykonywania pracy, zwanych "narażeniem zawodowym".

Rozpoznanie choroby zawodowej u pracownika lub byłego pracownika może nastąpić w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym albo po zakończeniu pracy w takim narażeniu, pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych.

W przypadku podejrzenia choroby zawodowej u pracownika, jego zgłoszenia dokonuje:

  1. pracodawca zatrudniający pracownika, u którego podejrzewa się chorobę zawodową;

  2. lekarz, który podczas wykonywania zawodu powziął podejrzenie choroby zawodowej u pracownika

Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej może również dokonać:

  1. pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę, przy czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną;

  2. lekarz stomatolog, który podczas wykonywania zawodu powziął podejrzenie wystąpienia u pacjenta choroby zawodowej;

Podejrzenie choroby zawodowej zgłasza się:

  1. właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu,

  2. właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy

- których właściwość ustala się według miejsca, w którym praca jest lub była wykonywana przez pracownika lub według krajowej siedziby pracodawcy, w przypadku gdy dokumentacja dotycząca narażenia zawodowego jest gromadzona w tej siedzibie.

Podejrzenie choroby zawodowej zgłasza się na drukach, których wzory określone zostały w formie załączników do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. z 2002 r., Nr 132, poz. 1121)

  • zał. 1 - Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej; druk wypełniany przez pracodawcę lub byłego pracownika podejmującego podejrzenie, wówczas państwowy powiatowy inspektor sanitarny kieruje pracownika na badania do właściwej jednostki orzeczniczej

  • zał. 2 - Skierowanie na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej; druk wypełniany przez lekarza podejmującego podejrzenie, którego kopię wysyła do właściwego państwowego inspektora sanitarnego i inspektora pracy.

Pobierz - Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej wzór - pdf)

Pobierz - Skierowanie na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej (wzór - pdf)

 

W razie rozpoznania u pracownika choroby zawodowej, pracodawca jest zobowiązany:

1. ustalić przyczyny powstania choroby zawodowej oraz charakter i rozmiar

zagrożenia ta choroba, działając w porozumieniu z właściwym organem

Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

2. przystąpić niezwłocznie do usunięcia czynników powodujących powstanie choroby zawodowej i zastosować inne niezbędne środki zapobiegawcze,

3. zapewnić realizacje zaleceń lekarskich

Zgodnie z Art. 235 § 4 Kodeksu Pracy pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby.

Pobierz - Rejestr chorób zawodowych ( pdf)


Sanepid - Janów Lubelski Sanepid - Janów Lubelski
Atest grzybów
Grypa (A/H1N1)
AIDS (HIV)
Programy
WIEDZA
Sšd Rejonowy w Janowie Lubelskim